www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน คิดเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

(1/1)

som:
ถ้ามีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงาน(ทุกๆวันพุธ)  ไม่ทราบว่าคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่  และเป็นค่าใช้จ่ายประเภทไหน  ถ้าไม่เป็นค่าใช้จ่ายจะจัดให้อยู่ในหมวดใด  ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายจะนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้หรือไม่

xxx:
ถ้ามีการกำหนดเป็นระเบียบบริษัท  และไม่เลือกปฏิบัติ  ก็ให้ลงเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้าม  โดยลงบันทึกเป็นค่าสวัสดิการพนักงานก็ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม