www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษี

(1/1)

ผู้ไม่รู้ด้านภาษี:
เรื่องมีอยูว่า ร้านค้าของผมเสียภาษีแบบเหมาจ่ายนะครับ เวลาออกใบเสร็จรับเงินจะมีมุมซ้ายบนเป็นเลขทะเบียนการค้า ชื่อร้านค้า  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้กับลูกค้า  คำถามมีดังนี้

1.ถ้าออกใบเสร็จให้ลูกค้าที่ทำงานบริษัททั่วๆ ไป  ลูกค้าสามารถเอาไปเบิกเงินกับฝ่ายบัญชีบริษัทได้หรือเปล่า

2. บางครั้งผมก็สงสัย  ลูกค้าบางคนก็บอกว่า เอาไปเบิกเงินไม่ได้  ต้องเป็นใบกำกับภาษี (แต่ทางร้านไม่ได้ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม จะออกใบกำกับภาษีได้ไง) ผมก็อยากถามจริงๆ ว่า ใบเสร็จของร้านผม เอาไปใช้แทนใบกำกับภาษีเพื่อเอาไปเบิก หรือ ถ้าไม่มีใบกำกับภาษี ใบเสร็จของร้านผมสามารถเอาไปใช้ได้ไหม  ผมงงมานานมาก กับคำว่า เบิกได้ เบิกไม่ได้นะครับ จะได้ตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ถูกซะที

xxx:
1.  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนครับว่า  เบิกได้ กับเบิกไม่ได้นั้น  เป็นคำพูดที่ไม่ชัดเจนในทางภาษีอากรครับ  เพราะหลักในทางภาษีอากรจะเน้น  ในเรื่องของความครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์  กล่าวคือ

1.1  เป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ผู้รับได้  และมีเอกสารประกอบครบถ้วน กล่าวคือ  

1.1.1  พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายรายจ่ายนั้นจริง  เช่น การจ่ายชำระด้วยเช็ค  หรือการโอนเข้าบัญชีธนาคาร  เป็นต้น

1.1.2  มีเอกสารประกอบรายจ่ายนั้นครบถ้วน  เช่น  หลักฐานการรับเงิน ( ซึ่งอาจอยู่ในรูปของใบเสร็จรับเงิน ) , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น1.2  เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการจริง  กล่าวคือต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยไม่ใช่รายจ่ายที่สร้างขึ้น  เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง เป็นต้นจึงสรุปได้ว่า  การจะลงบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้หรือไม่นั้น  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องมีใบกำกับภาษีเท่านั้น  เพราะ

ก.  บางกิจการไม่ได้อยู่ในบังคับต้องให้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เช่น  ร้านหนังสือ  เป็นต้น

ข.  แม้จะมีใบกำกับภาษี  แต่หากเป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการแล้ว  ก็ไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ครับ  เช่น  กิจการเป็นธุรกิจร้านหนังสือ  แต่ซื้ออ่างอาบน้ำจาก โฮมโปร  มีใบกำกับก็ไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ครับ  เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ2.  ประเด็นจึงขึ้นอยู่กับว่า

2.1  ออกหลักฐานให้สมบูรณ์ครบถ้วน  ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของใบเสร็จรับเงิน ( ไม่จำเป็นต้องเป็นใบกำกับภาษี ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม )  โดยควรระบุ

-  วันเดือนปีที่ออกหลักฐาน

-  ชื่อที่อยู่ผู้ขาย

-  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ( ปัจจุบันให้ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน )

-  ชื่อที่อยู่ผู้ซื้อ

-  รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ  โดยระบุ  ชื่อ ปริมาณ  ราคาต่อหน่วย  เป็นต้น

-  ยอดรวมจำนวนเงิน

-  และอาจแนบหลักฐานอื่นประกอบด้วย  เช่น  ใบทะเบียนพาณิชย์  หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหากผู้ซื้อจ่ายชำระเป็นเช็ค  ทางผู้ซื้อก็จะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ผู้รับได้ชัดเจน  ( ง่ายต่อการพิสูจน์ )ย้ำนะครับ  ถ้าหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้ซื้อก็สามารถลงเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ครับ  ลองนึกตัวอย่างดูครับ  หากคุณต้องจ้างคนเขียนแบบให้  จำนวน  50,000 บาท  ( ซึ่งมีเงินได้ทั้งปีไม่ถึงเกณฑ์ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ผู้จ่ายก็จะได้หลักฐานที่ไม่ใช่ใบกำกับ เป็นต้น )จึงมักจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  มักจะเน้นว่าจะต้องได้ใบกำกับถึงจะลงเป็นรายจ่ายได้  ซึ่งไม่จำเป็นครับ  แต่มีเหตุผลสนันสนุนในแง่ที่ว่า  หากเป็นใบกำกับภาษีแล้ว  ตัวใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ  และง่ายต่อการพิสูจน์  แต่ก็มีหลายกรณีที่  มีข่าวในเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมครับผู้ไม่รู้ด้านภาษี:
ขอบคุณครับ คลายข้อสงสัยเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม