www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เครื่องสแกนนิ้ว

(1/1)

รอคำตอบ:
ซื้อเครื่องสแกนนิ้วตอนจ่ายชำระเงินต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่าคะ

AE:
ถ้ามีค่าติดตั้งก็ต้องหัก แต่ต้อง1,000 บาทขึ้นไปซึ่งจะถือเป็นค่าบริการ ถ้าในบิลระบุเป็นค่าซื้อสินค้าเฉยๆ ก็ไม่ต้องหักจ้า

xxx:
หลักส่วนใหญ๋

1.  ถ้าเป็นการซื้อขายสินค้า  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

2.  ถ้าเป็นบริการ  มักจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด  ซึ่งจะไม่เท่ากันทุกประเภทแต่ไม่เสมอไปทุกกรณี  จึงควรตรวจสอบก่อนทุกครั้งนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม