www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสืออะไรที่อ่านแล้วทำให้เข้าใจบัญชีได้และสามารถบันทึกบัญชีเป็น

(1/1)

som:
ไม่ทราบว่าจะต้องอ่านหนังสืออะไรถึงจะเข้าใจบัญชีและสามารถ บันทึกบัญชีเป็น จำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องอ่านจากมาตรฐานการบัญชี

xxx:
ถ้าเป็นมือใหม่  ไม่แนะนำให้อ่านมาตราฐานการบัญชีก่อนครับ  เพราะทำความเข้าใจยาก  ให้เริ่มจากหนังสือเล่มนี้ก่อนครับ

http://www.dharmniti.co.th/Book/View.php?ID=69

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม