www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มูลนิธิ

(1/1)

เหินฟ้า:
อยากทราบว่ามูลนิธิต้องยื่นภาษีประจำเดือนเหมือนบริษัทหรือไม่ครับ

xxx:
1.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ถ้ามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ต้องหัก แล้วนำส่งทุกเดือนครับ2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อันนี้ยังไม่เคยเห็นว่ามีมูลนิธิจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับ3.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ตามแบบ ภงด.55

ยื่นปีละครั้งครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม