www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการไปสัมมนาต่างประเทศ

(1/1)

sun:
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการไปสัมมนาต่างประเทศของพนักงาน เช่นค่ารถ ค่าอาหาร สามารถนำมาลงบัญชีได้อย่างไร

และค่าประกันในการเดินทาง สามารถนำมาหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่  ขอบคุณค่ะ

007:
ค่าใช้จ่ายที่เกิดในต่างประเทศ ให้แปลงค่าเงินเป็นเงินบาท ณ วันที่เกิดรายการ แล้วสามารถบันทึกบัญชีได้ครับค่าประกันเดินทางเพื่อธุระของบริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ครับxxx:
เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่า  จะต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการนะครับ  และควรมีการอนุมัติ  รวมถึงหลักฐานต่างๆ หรือสรุปผลการสัมมนาด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม