www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จดทะเบียนร้านค้าในรูปบุคคลธรรมดายื่นภาษีอย่างไร

(1/1)

แหม่ม:
ตอนนี้จดทะเบียนในรูปบุคคลธรรมดา ชื่อร้านกฤษณ์ คือให้เช่า projecter และจดvat ด้วย ขณะเดียวกันก็มีเงินเดือนด้วย

อยากทราบว่า

1. ให้เช่า projecter มีการจ่ายค่าแรงให้ผู้ช่วยรายวันเพื่อช่วยคุมเครื่องให้ลูกค้าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรอืไม่

2. ภายใน 31 มีค ต้องยื่น ภงด 90 ของรายได้ทั้ง 2 ประเภทใน ภงด 90 ใบเดียวกัน ต้องใช้ชื่อร้านหรือชื่อบุคคล

อ้วน:
1. ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับแต่จะหักแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าเรามีข้อตกลงในการจ้างพนักงานอย่างไร

2. ต้องระบุชื่อบุคคลที่มีเงินได้ที่ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษี และถ้ามีชื่อร้านค้า ก็ให้ระบุลงไปด้วยครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม