www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

ขวัญชนก:
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกเดือน 8 แต่เดือน วันที่ 7 ของเดือน 9 ยังไม่ได้ยื่น แต่จะยื่นวันที่ 7 ของเดือน 10 เราจะนับเบี้ยปรับเป็นกี่เดือน 1 เดือน หรือ 2 เดือน

ฟ้า:
1 เดือนค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม