www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยังไม่เข้าใจค่ะ ช่วยตอบให้กระจ่ายอีกครั้งค่ะ

(1/1)

วิภาวรรณ:
กรรมการยืมเงินบริษัท

ในปี 49 เดือนตุลาคม - ธันวาคม เดือนละ 25,000 ผู้สอบตั้งดอกเบี้ยค้างรับไว้ 250 บาท

ในปี 50 เดือนมกราคม - มีนาคม เดือนละ 25,000

ในปี 50 เดือนเมษายน - กันยายน กรรมคืนเงินให้บริษัท เดือนละ 25,000 โดยยังไม่จ่ายดอกเบี้ย

ถ้าในปี 50 สิ้นเดือนกันยายนจะตัดดอกเบี้ยรับให้หมดจะต้องทำยังไง ช่วยคำนวณให้ด้วยเถอะค่ะ และต้องยื่นแบบยังไงเมื่อไหร่

*****  เงินที่คืนนั้นกรรมการให้หักจากเงินเดือนไว้เดือนละ 25,000  ค่ะ  จะต้องทำยังไง  ถ้าหากไม่ตัดเป็นหนี้สูญ

007:
ถ้าบันทึกดอกเบี้ยค้างรับไว้แล้วในรอบบัญชีปีก่อน

ถ้าจะล้างออกในปีนี้นอกจากการตัดหนี้สูญคือ

dr. เงินสด

cr. ดอกเบี้ยค้างรับแล้วนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3$ ครับ

อ้างถึงhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=11448&c=act

วิภาวรรณ:
ช่วยคำนวณให้ดูด้วยซิคะว่าจะทำยังไง

ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม