www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปรับปรุงรายการ

(1/1)

บัว:
บัญชีของห้างหุ้นส่วน จะต้องปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหรือเปล่าค่ะ หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราภาษีเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ

อ้วน:
ถ้าห้างหุ้นส่วนในกรณีนี้  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ( จดทะเบียน )  ซึ่งก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด  หลักในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  ก็จะเหมือนกันกับบริษัทจำกัด  เพราะต่างก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลเหมือนกันครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม