www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีกิจการแสวงหาผลกำไรและกิจการไม่แสวงหาผลกำไร

(1/1)

ลีนา:
อย่างได้ตัวอย่างหรือแนวทางในการบันทึกบัญชีอ่ะค่ะ

จะเอาไปทำส่งอาจารย์ อ่ะค่ะ

อยากได้มาค่ะขอผู้จัยดีช่วยตอบคำถามนู๋หน่อยน่ะค่ะ

อ้วน:
1.  กิจการที่อยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  โดยส่วนใหญ่แล้ว  เป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลกำไร  เป็นที่ตั้งอยู่แล้ว  ส่วนหลักการบันทึกบัญชีนั้น  จะไม่ได้แยกตามการแสวงหาผลกำไรหรือไม่  เพราะหลักการบันทึกบัญชี  เป็นหลักปฏิบัติที่ทุกคนใช้และกำหนดให้เป็นรูปแบบให้เป็นมาตราฐาน  ซึ่งในประเทศไทยก็ได้บัญญัติออกมาเป็นมาตราฐานการบัญชี ( ซึ่งมีหลายๆ ฉบับที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง  จึงควรมั่นศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ )2.  กิจการที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรนั้น  ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ  สาธารณกุศลต่างๆ  เช่น  มูลนิธิ  สมาคม  เป็นต้น  ซึ่งจะมีตำราในทางบัญชีเกี่ยวข้องกับ  หน่วยงานเหล่านี้อยู่แล้วครับ  ลองศึกษาเพิ่มเติมในห้องสมุดดูครับสรุป  อย่าสับสนหลักการบันทึกบัญชีครับ  เพราะไม่ว่าจะประกอบกิจการโดยมุ่งหวังผลกำไร  หรือไม่มุ่งหวังผลกำไร  ก็จะมีหลักการบันทึกบัญชีที่เหมือนกัน  แต่แตกต่างกันในส่วนรายละเอียดที่จะบันทึกเท่านั้นครับ  เช่น  การวิเคราะห์รายการ , ชื่อบัญชี  เป็นต้นนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม