www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตรวจสอบงบการเงิน

(1/1)

เด็กบัญชี:
ทำไมงบการเงินจะต้องตรวจสอบโดยCPAเท่านั้นค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบค่ะ

อ้วน:
เพราะกฏหมายกำหนดให้ผู้ที่จะลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน  ในรูปของรายงานโดยแสดงเป็นความเห็นต่องบการเงินนั้น  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการสอบบัญชี  เพื่อให้ผู้ที่ใช้งบการเงิน  ได้ข้อมูลถูกต้องให้มากที่สุด  เฉกเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ  เช่น  แพทย์  หรือทนายความ  เป็นต้นสรุป  งบการเงิน  เป็นข้อมูลที่แสดงผลดำเนินงานในรูปของตัวเลข  โดยใช้หลักวิชาชีพทางบัญชีในการกำหนดรูปแบบต่างๆ  ซึ่งผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนี้  โดยทำหน้าที่ตรวจสอบแทนผู้ที่จะใช้งบการเงินว่า  กิจการนั้นๆ ได้นำข้อมูลที่มีความถูกต้องเพียงใดมาเสนอให้แก่บุคคลภายนอกที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นเด็กบัญชี:
-vขอบคุณมากๆๆเลยค่ะ

นู๋นุช:
การตรวจสอบงบการเงินหมายถึงอะไรคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม