www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภ.ง.ด.51

(1/1)

gowihtme:
อยากทราบวิธีบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

007:
ตอนจ่ายภาษีกลางปี

dr.ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า

cr. เงินสดนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม