www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการเช่าอาคาร โทร

(1/1)

nana:
คือกิจการเช่าอาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งทุก ๆ เดือนจะเรียกเก็บค่า

1. ค่าเช่าอาคาร

2. ค่าน้ำ

3. ค่าไฟฟ้า

4.ค่าโทรศัพท์

5. ค่าส่วนกลางอื่น

ต้องการทราบว่ากิจการต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าอะไรบ้าง ดูกฏหมายได้ที่ไหน

ขอบคุณคะ

007:
1. ค่าเช่าอาคาร หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

2. ค่าน้ำ  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

3. ค่าไฟฟ้า  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.ค่าโทรศัพท์ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (แต่ค่าเช่าโทรศัพท์หัก 5% ถ้ามี)

5. ค่าส่วนกลางอื่น หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม