www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ความแตกต่างของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขายผ่อนส่ง

(1/1)

แหม่ม:
ลักษณะความสำคัญและความแตกต่างของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขายผ่อนส่ง

007:
โดยคุณ town (221.128.103.*) [9 Nov 2006 10:55] #10197 (3/6)  การเช่าซื้อ ( Hire Purchase ) หมายถึงการที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว การเช่าซื้อต้องทำสัญญาเช่าซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรทางการบัญชีอนุโลมให้ผู้ขายใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเดียวกันสำหรับการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากนักบัญชีพิจารณาจาก เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ ( Substance Over Form ) กล่าวคือ ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นนับตั้งแต่วันที่ตกลงกัน กระบวนการก่อให้เกิดรายได้สำเร็จแล้ว สามารถรับรู้กำไรขั้นต้นในงวดที่มีการขาย การขายแบบการเช่าซื้อสามารถรับรู้กำไรขั้นต้นในงวดที่มีการขายการเช่าซื้อ = ขายทรัพย์สิน + ให้กู้ยืมเงิน

007:
ส่วนการผ่อนส่ง กรรมสิทธ์ในสินทรัพย์จะเป็นของผู้ซื้อ ณ วันที่ขายครับ เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินผ่อนple:
งง!

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม