www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินทรัพย์แตกต่างจากทรัพย์สินอย่างไร

(1/1)

มีน:
ทรัพย์สิน (ในปัจจุบัน) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางบัญชีหรือไม่  อย่างไร  ต้องการทราบความแตกต่างของทั้งสองคำนี้  ใช้แทนกันได้ 100 %หรือไม่  

007:
ใช้แทนกันไม่ได้ครับทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ครับ เช่นทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินรอการขายเป็นต้นส่วนสินทรัพย์คือทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการ ซึ่งทรัยพากรดังกล่าวเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรนั้นในอนาคตWara:
ขอบคุณคนที่ถามข้อนี้  ทำให้มีความเข้าใจในศัพท์ 2 คำนี้ มากขึ้น

เด็ก:
ทรัพย์สิน กับ สินทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม