www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การกรอกแบบสบช 3

(1/1)

นก:
บรรทัดแรกของสบช 3 คือ งบการเงินรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 3 ชุด(กทม)ฉะนั้น กรอกว่า 3 ชุดแล้วจะได้คืน 1 ชุด หรือว่ากรอก 3 ชุดแต่ที่จริงทำไป 4 ชุดเพื่อรอรับคืน 1 ใบ

อ้วน:
ตามแบบ สบช.3  ในบรรทัดแรกบนสุด  จากด้านซ้าย  จะมีการกำหนดช่อง " เอกสารที่นำส่ง "  โดยจะแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด  บรรทัดบนสุดคือ " งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2547  จำนวน  2  ชุด "  

ในบรรทัด  ที่ให้ใส่จำนวนชุดนั้น  จะหมายถึง  " งบการเงิน "  นะครับ  ย้ำนะครับ จำนวนชุดงบการเงิน  ซึ่งปกติถ้านิติบุคคลอยู่ในกรุงเทพฯ  ก็จะนำส่งงบการเงิน  จำนวน  2  ชุดครับส่วนแบบ สบช.3  นั้น  ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ  ก็จะจัดทำแบบ สบช. จำนวน  3  ใบครับ ดังนี้

1.  แบบ สบช. 3  จำนวน  2  ใบ จะแนบกับงบการเงินในแต่ละชุด

2.  ส่วนอีก 1 ใบ จะแนบกับหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล  ซึ่งเป็นชุดที่เจ้าหน้าที่ที่รับงบการเงิน  คืนให้กับผู้ที่นำมายื่น

กกกฟ้า:
สบช 3 คืออะไร

รุ่ง:
วันที่ที่ลงในแบบสบช.3 เป็นที่เท่าไรอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม