www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขายข้อมูลถือเป็นการขายสินค้าหรือบริการ

(1/1)

JJ:
คือ กรณีที่บริษัทรับจัดหาข้อมูลให้กับลูกค้า เช่นเบอร์โทรศัพท์ ของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้กับลูกค้า ไม่ทราบว่าเป็น รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการคะ

และมีวิการับรู้รายได้อย่างไร

อ้วน:
ให้พิจารณาในเบื้องต้นดังนี้ข้อมูลที่คุณ JJ  จัดทำนั้น  จะทำขึ้นมาก็ต่อเมื่อมี order  จากลูกค้า  หรือไม่ว่าจะมี order จากลูกค้าหรือไม่  เราก็จัดทำไว้อยู่แล้วหลักพิจารณา

1.  ถ้าจัดทำข้อมูลตาม order  

- บุคคลธรรมดา  ถือเป็นการรับทำงานให้  เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) ครับ

- นิติบุคคล  ถือเป็นการให้บริการ2.  ถ้าจัดทำข้อมูลไว้  ไม่ว่าจะมี  order หรือไม่  

- บุคคลธรรมดา  ถือขายสินค้าครับ  เป็นเงินได้ตามาตรา 40 ( 8 )  หักค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริง ( เท่านั้น )

- นิติบุคคล  ถือเป็นการขายครับข้อระวัง

รายได้ในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นบริการหรือขาย  ก็อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม