www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่หัก ณ ที่จ่ายแทน

(1/1)

101:
อยากทราบว่าในกรณีที่บริษัทฯ ให้บริษัทที่บริการทางด้านการนำเข้าสินค้าเป็นผู้ดำเนินการเคลียร์พิธีการนำเข้าแทนและทางตัวแทนได้มีการจ่ายชำระเงินค่าเคลียร์พิธีการไปก่อน อย่างเช่น ค่าขนส่ง, ค่าเบี้ยประกันภัยสินค้า แล้วเค้าไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแทนบริษัทฯ ไว้ พอถึงเวลาเรียกเก็บเงินเราจะทำหักก็ไม่ถูก เพราะใบเสร็จค่าบริการต่าง ๆ ระบุการจ่ายชำระไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีความผิดมั๊ยคะ (แจ้งไปทุกครั้งแต่ก็ไม่ทำซักที)

007:
รับผิดคนละครึ่งครับ ระหว่างผู้จ่ายกับผู้รับเงิน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม