www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าโฆษณา

(1/1)

อู๊ด:
บริษัท จ่ายค่าโฆษณาวิทยุ ให้กับตัวแทนที่มาเก็บเงิน ประจำเดือน  เป้น เงินสด  จจัดทำใบเบิกเงินสดแนบ พร้อมกับบัตรประชาชน ผู้มารับเงินแทน  โดย บริษัท ได้รับ ใบเสร้จ  เป้นชื่อ สถานีที่จัดรายการ  และ มีเลขผู้เสียภาษี  แสดงไว้ กรณีนี้ บริษัท สามารถ ออกหนังสือรับรอง หักณที่จ่าย  ตามเอกสาร คือใบเสร้จที่ได้รับมาเลย จะถุกต้อง หรือไม่

007:
ถูกต้องครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม