www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขายทรัพย์สินคืนให้กับบริษัทลิสสิ่งเมื่อสิ้นสุดสัญญา

(1/1)

kishi:
บริษัทชำระค่างวดครบตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว มีการเจรจาขอให้บริษัทลิสสิ่งซื้อทรัพทย์สินคืนโดยทำเป็นส่วนลดในการซื้อทรัพย์สินตัวใหม่เพื่อทำเป็นสัญญาเช่าซื้อใหม่ จะต้องลงบัญชีอย่างไรในการขายคืน โดยที่ไม่ได้รับเงินแต่จะได้ส่วนลดแทนในการขายคืนให้กับบริษัทลิสิ่งคะ เพราะอายุการใช้งานยังเหลื่ออีก 2 ปีในการตัดค่าเสื่อมราคา

ขอบคุณคะ

xxx:
กรณีนี้ตามความเห็นส่วนตัว  ก็ต้องถือเป็นการขาย  โดยต้องเปิดใบกำกับภาษี  แล้วรับรู้กำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน  เพียงแต่ยังไม่ได้รับเป็นเงิน  ก็ให้ตั้งเป็นหนี้ค้างไว้  ต่อมาได้มีการเช่าซื้อใหม่  ก็จะมีการตั้งหนี้เช่นกัน  แล้วนำหนี้ทั้ง 2 ยอดมาหักกลบลบกันครับแต่อย่างไรในเบื้องต้น  แนะนำให้ลองสอบถามทางบริษัทลีสสิ่งดูครับว่า  จะดำเนินการอย่างไร  เพราะกิจการเหล่านี้มักจะมีประสบการณ์ในการทำอยู่แล้วครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม