www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขาดทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

(1/1)

บัวบาน:
หากมีผลกำไรยกมา     1,000,000

ปี 48 มีกำไรเพิ่ม         1,000,000            

รวมกำไรสะสมเป็น       2,000,000

พอปี 49     ขาดทุน      (500,000)********

ทำให้กำไรสะสมลดลงเหลือ 1,500,000

เราจะนับผลขาดทุน (500,000) ไว้ปรับปรุงรายการในปีถัดไปหรือไม่ หรือจะต้องทำให้ผลขาดทุนสะสมเป็นยอดขาดทุนเท่านั้น ถึงจะเอาไปเป็นรายการปรับปรุงได้ เช่น

ปี 49 ขาดทุน  2,300,000 ทำให้กลายเป็นขาดทุนสะสม 300,000 บาท แล้วจึงนำยอด 300,000 ไปเป็นรายการปรับปรุง

   ช่วยหน่อยนะค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจ

xxx:
ขาดทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  เป็นเรื่องขาดทุนสุทธิทางภาษี  ไม่ใช่ขาดทุนสะสมในทางบัญชีครับดังนั้นหากปี 49  ทางกิจการมีขาดทุนสุทธิทางบัญชี  จำนวน  500,000 บาท  ก็มีสิทธิที่จะนำมาหักออกจากกำไรสุทธิได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชี  โดยนับปี 50 เป็นปีแรก  ปี 51 เป็นปีที่สอง ปี 52 เป็นปีที่สาม  ปี 53 เป็นปีที่สี่ และ ปี 54  เป็นปีสุดท้ายที่จะสามารถนำขาดทุนสุทฺธิของปี 49  มาใช้หักออกจากกำไรได้ครับลองดูตัวอย่างจากกระทู้เก่าครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2192&c=actนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม