www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบวิธีการรับรู้รายได้ค่าทำบัญชีคะ

(1/1)

JOY:
คือ ถ้าอยากทราบว่ารายได้ค่าทำบัญชีรายเดือนรับรู้รายได้อย่างไรคะ และใช้วิธีการใด

โดยที่ยังไม่มีการนำเอกสารในการบันทึกบัญชีมาจัดทำบัญชีแต่สามารถเรียกเก็บค่าทำบัญชีมาแล้วตามที่ตกลงกันว่าจะจ่าทุกเดือน

นอกจากนี้อยากทราบว่าถ้าเป็นการเรียกเก็บเงินค่าทำบัญชีแบบนี้สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่ โดยเมื่อออกใบแจ้งหนี้ ก็บันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าไว้แทน เนื่องจากว่ายังไม่มีการให้บริการ

007:
ถูกต้องครับ ถ้ายังไม่ได้ให้บริการ ก็ต้องบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าครับ

JOY:
ขอบคุณคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม