www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกอย่างไรค่ะ

(1/1)

ใหม่:
 ในปี 50 มีลูกหนี้ต่างประเทศเป็นเงิน dollar ประมาณ 250,000 usd  และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้

โดยบันทึก เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ  เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 31/8/50  ขอถามผู้ที่ทราบค่ะว่า พอสิ้นปี 50 จะต้องมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 50 หรือไม่ค่ะ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ และจะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ  ขอบคุณค่ะ007:
ต้องบันทึกแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็น ณ สิ้นปีครับโดย dr. ลูกหนี้ cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

(หรือกลับกัน)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม