www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีตัดจ่าย

(1/1)

บัวบาน:
ในกรณีที่มีภาษีที่ชำระไว้เกิน (รอขอคืน) แต่ไม่ขอคืน ต้องตัดจ่ายภายในกี่ปี

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (รอตัดจ่าย) กับภาษีเงินได้นิติบุคคลชำระไว้เกิน เหมือนกันหรือไม่

town:
1.  ภายใน  3  ปี  ตามมาตรา 63 บุคคลใดถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีตามส่วนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับเงินจำนวนที่เกินนั้นคืน แต่ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไป

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata632.  เหมือนกันในแง่หากจะทำเรื่องอายุการขอคืน และทั้งคู่ก็ถือเป็นเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลเหมือนกันบัวบาน:
ขอบคุณค่า.....

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม