www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งง เรื่องค่าลดหย่อนบุตร

(1/2) > >>

บัวบาน:
ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการคำนวณ ภงด.1 แล้วเจอโจทย์ข้อหนึ่ง ว่า มีบุตร คนที่ 1 อายุ 25 ปี ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย คนที่ 2 อายุ 24 ปี ศึกษาชั้น ปวช คนที่ 3 เป็นคนไร้ความสามารถ แต่คำตอบ ลดหย่อนได้เฉพาะคนที่ 1 และ 3 แล้วคนที่ 2 ไม่เข้าเกณฑ์ตรงไหน ใครอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆ หน่อย

town:
การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มี เงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย



      โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรที่เกิด ก่อนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรม ก่อน พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท บุตรที่เกิด หลัง พ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

      การนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะ บุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุสูงสุดของบุตร โดยให้นับรวมทั้งบุตร ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย

      การหักลดหย่อนสำหรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศให้ลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาท หรือเป็น ผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้ หักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินได้ ดังกล่าวต้องไม่ใช่เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 ให้ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

      การหักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีจะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้ในฐานะเดียว





ผมก็วิเคราะห์ไม่ออกครับ  เพราะหากไม่สามารถหักได้  ก็อาจเนื่องจาก  บุตรมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปครับ



ธนู:
คำว่ามหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษามีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1 ผู้เข้าศึกษาต้อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบเท่า

2 จบแล้วจะต้องได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาขื้นไป

จากเงื่อนไขดังกล่าวทั้ง 2 ข้อ บุตรคนที่ 2 จบเพียง ปวช .ซึ่งต่ากว่าอนุปริญญา และอายุเกิน 20 ปี จึงไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนดังกล่าว

บัวบาน:
บุตรที่เกิดก่อน พ.ศ.2522 คืออายุ 28 ปีขึ้นไป

บุตรที่เกิดหลัง พ.ศ.2522 คืออายุ ไม่เกิน 28 ปี นับแล้วไม่เกิน 3 คน เรียงตามอายุของบุตร โดยนับรวมบุตรที่ไม่เข้าเกณฑ์ แต่ถ้าบุตรอายุ ส่วนนี้ลดหย่อนได้เฉพาะ 15,000 บาท ใช่หรือไม่...............

และสำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย สามารถหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีก 2,000 บาท เข้าใจถูกหรือเปล่าค่ะ

อ้วน:
ผมเข้าใจว่าโจทย์น่าจะเฉลยไม่ถูกต้องครับ  ผมขอยกตัวอย่างเช่น



นาย ก.  มีบุตร  5  คนดังนี้

บุตรคนที่ 1  เกิดปี  2520  ทำงานแล้ว  อายุ 30 ปี

บุตรคนที่ 2  เกิดปี  2521  ทำงานแล้ว  อายุ 29 ปี

บุตรคนที่ 3  เกิดปี  2528  เรียนอยู่มหาวิทยาลัย  อายุ 22 ปี

บุตรคนที่ 4  เกิดปี  2530  เรียนอยู่อนุปริญญา

บุตรคนที่ 5  เกิดปี  2540  เรียนอยู่ประถมวัย



ในปี 2550  นาย ก.  มีสิทธินำบุตรมาหักลดหย่อนได้ดังนี้คือ  บุตรคนที่ 3  เพียงคนเดียว  เนื่องจาก

1.  บุตรทั้ง 5 คนยังมีชีวิตอยู่  ซึ่งกฏหมายกำหนดให้หักได้ไม่เกิน  3  คน

2.  แต่บุตรคนที่ 1 และบุตรคนที่ 2 อายุเกิน 25 ปีแล้ว



จึงหักบุตรคนที่ 3  ได้จำนวน  15,000 บาท  และเมื่อศึกษาอยู่ในประเทศไทย  ก็จะได้รับการหักลดหย่อนการศึกษาอีก 2,000 บาท



สรุป  ในปี 50  นาย ก.  สามารถนำบุตรคนที่ 3  มาหักลดหย่อนได้รวมจำนวน  17,000 บาท



นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม