www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

(1/1)

ตุ๊กตา:
กรณีที่บริษัทรับเงินจากลูกค้าตอนปลายปี และลูกค้าจ่ายเช็คล่วงหน้าลงวันที่ในปีถัดไป พร้อมกับลงวันที่ดังกล่าวในหนังสือรับบรองหัก ณ ที่จ่าย ถามว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กิจการได้รับเป็นของปีที่รับเงิน หรือบันทึกเป็นภาษีของปีถัดไป

บัวบาน:
ลงปีหน้า น่าจะง่ายสุด เพราะไงเช็คก็ยังขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว

xxx:
ให้ยึดวันที่ตามเช็คครับ  เพราะภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเกณฑ์เงินสดครับ  หากยังไม่จ่ายก็ยังไม่มีหน้าที่ต้องหักและนำส่งครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม