www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบสำคัญรับเงิน

(1/1)

ผู้เชียวชาญ:
ความหมายของคำใบสำคัญรับเงิน

xxx:
ความหมายของใบสำคัญรับเงิน  เป็นเพียงเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมเอกสารภายในกิจการ  เพราะการจัดทำระบบใบสำคัญนั้น  จะทำให้เกิดการตรวจสอบได้ง่าย  โดยในกรณีนี้จะเน้นในเรื่องของการับเงินครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม