www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาระภาษีในกรณีบริษัทแม่ถอนเงินลงทุนบางส่วนจากบริษัทลูก

(1/1)

golfygolfy:
อยากสอบถามนะครับบริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B จำนวน 1,600,000 บาท(16,000 หุ้น x 100 บาท) โดยบริษัท B มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ( 20,000 หุ้น x 100 บาท )บริษัท A ต้องการถอนเงินลงทุนจากบริษัท B จำนวน 1,000,000 บาท โดยต้องการให้บริษัท B คงเหลือเงินทุนจดทะเบียนแค่ 1,000,000 บาท (1,000 หุ้น x 100 บาท) และ ณ ตอนนี้บริษัท B มีกำไรสะสมคงเหลือ 600,000 บาทผมอยากทราบว่า ในกรณีนี้จะมีผลกระทบทางภาษีอย่างไรบ้าง ทั้งในส่วนของบริษัท A และ บริษัท Bขอบคุณล่วงหน้าคับผม

007:
ถามเพิ่มครับ

1. บริษัท a และ b เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

2. บริษัท a ถือหุ้นในบริษัท b มาตั้งแต่เมื่อไหร่golfygolfy:
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ1. ทั้งสองบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับ2. ประวัติการถือหุ้นของบริษัท A ในบริษัท B

        ตุลา 44          1,000 หุ้น

        มีนา 46          5,000 หุ้น

        มีนา 48        10,000 หุ้น

    โดยบริษัท B มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 10,000 หุ้น เป็น 20,000 หุ้น ในเดือนมีนา 48 (เป็นการเพิ่มทุนโดยบริษัท A ทั้งหมด)3. กำไรสะสม 600,000 บาท เป็นกำไรที่เกิดขึ้นในปี 48 300,000 บาท และกำไรที่เกิดขึ้นในปี 49 300,000 บาทครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม