www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่วนมากธุรกิจจะใช้โปรแกรมทางบัญชีใดในการทำบัญชี

(1/1)

tweety:
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวิจัย

xxx:
ถ้าจะใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย  ผมมองว่าควรจะมีการทำแบบสำรวจจะดีกว่าครับ  เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงมากที่สุดครับ

จุพามาศ:
อยารู้ทุกกอย่างเกียวกับภาษี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม