www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจัดทำบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่ จ่าย

(1/2) > >>

duang:
การจัดทำบัญชีพิเศษ หัก ณ ที่ จ่าย และการนำส่ง ถ้าเราไม่จัดทำมีความผิดไหม และ หากเราได้ถ่ายแบบ หัก ณ ที่จ่ายไว้ก่อนยื่น สามารถแสดงแทนการจัดทำบัญชีพิเศษได้หรือไม่ และ หาก จัดทำ ต้องแสดงรายการหักทุกรายการหรือเปล่าค่ะ

xxx:
มีความผิดครับ  เพราะกฏหมายกำหนดให้จัดทำ

http://www.rd.go.th/publish/2890.0.htmlไม่สามารถแทนกันได้  เพราะกฏหมายกำหนดรูปแบบเอาไว้ครับใช่ครับทุกรายการduang_:
ขอบคุณ ค่ะ อยากทราบว่า มาตรา 3เตรส และ อื่น ๆ

อย่างเช่น หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 ภงด 53

และ ภงด 54 ภงด 1 ความกรอกอยู่ในช่อง ม. 3 เตรส

หรือ อื่น ๆ ค่ะ

xxx:
มาตรา 3 เตรส ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้อธิบดีมีอำนาจออกคำสั่ง ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ซึ่งไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามลักษณะ 2 หักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้ให้นำมาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

http://www.rd.go.th/publish/5951.0.html#mata3_13ภ.ง.ด.1 เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1)ภ.ง.ด.3  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5)ภ.ง.ด. 53  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากรภ.ง.ด. 54  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรมาตรา 50 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50สรุป แบบ ภงด.1 , 3   เป็นการหักจากบุคคล  ตามมาตรา 50 จึงต้องกรอกในช่องอื่นๆส่วนแบบ ภงด.53  เป็นการหักจากนิติบุคคล  ตามมาตรา 3 เตรส  จึงต้องกรอกในช่องตามมาตรา 3 เตรสและแบบ ภงด.54  เป็นการหักในกรณีที่จำหน่ายกำไรออกนอกประเทศ  จึงต้องกรอกในช่องอื่นๆ

duang:
ขอบคุณ คุณ xxx ที่ให้ความรู้มากขึ้นค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม