www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบ การคิดค่าเสื่อมราคา อัตรา และ อายุการใช้งาน หน่อยค่ะ ผู้รู้ช่วยตอบที

(1/1)

นักบัญชีผู้สับสน:
อยากทราบ การคิดค่าเสื่อมราคา อัตรา และ อายุการใช้งาน หน่อยค่ะ ผู้รู้ช่วยตอบที

xxx:
ตัวอย่างกระทู้ที่แสดงการคำนวณค่าเสื่อม

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=409&c=actส่วนในเรื่องของอัตราและอายุการใช้งาน

1.  ในทางบัญชี  ให้คำนึงถึงอายุการใช้งานเป็นสำคัญ  จึงยากที่จะชี้ชัด  แต่มักจะใช้หลักประมาณอายุการใช้งานซึ่งจะสัมพันธ์กับอัตราที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อม  เช่น  หากประมาณอายุการใช้งาน  5  ปี  ก็จะคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราปีละ 20%  เป็นต้น

2.  ในทางภาษี  ตามประมวลรัษฏากร ก็จะต้องมาดูพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 145 ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน กำหนดอัตราการคิดค่าเสื่อมไม่เกินร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามแต่ละประเภท

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม