www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่นแบบค่านายหน้า

(1/1)

วิภาวรรณ:
จ่ายค่านายหน้าให้คิดตามมาตรา 48(1)  แล้วถ้ามีภาษีที่ต้องหัก  จะต้องยื่นแบบไหน  เพราะอ่านตามแบบ ภงด 1,3,53 แล้วไม่เห็นมีหมวดของค่านายหน้า  มีแต่ 40(2)  ใช่อันเดียวกันหรือเปล่า  แล้วถ้ายื่น ภงด 1  พอเดือนกุมภาพันธ์ต้องยื่นมีชื่อเขาในแบบนี้ด้วยหรือเปล่า  ไม่ใช่พนักงานของบริษัท  เป็นบุคคลภายนอกนะ

xxx:
1.  อันดับแรกก็ให้พิจารณาก่อนครับว่า  ค่านายหน้าถือเป็นเงินได้ประเภทใด  ตามประมวลรัษฏากรได้กำหนดเงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น- ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด

- เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส

- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้

- เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

- เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ

- เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือ จากการรับทำงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

http://www.rd.go.th/publish/553.0.htmlสรุป  ค่านายหน้าถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (2)2.  เมื่อรู้แล้วว่าเป็นเงินได้ประเภทใด  ก็มาดูต่อครับว่า  กฏหมายได้กำหนดให้ยื่นในแบบใด

 

แบบ ภ.ง.ด.1  คือแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/7064.0.html3.  กฏหมายไม่ได้กำหนดว่า  ต้องเป็นพนักงานประจำถึงจะยื่นแบบ ภงด.1  ได้  ย้ำนะครับกฏหมายกำหนดเพียงว่าเป็นเงินได้ประเภทใด  ต้องยื่นแบบใดเท่านั้นครับmeath:
ถ้าจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลต่างชาติแต่รับเงินในประเทศไทยไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทต้องหักภาษี15%

ยื่นแบบภ.ง.ด.1 ไช่หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม