www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเปลี่ยวิธีคำนวณ Inventory

(1/1)

งานหนัก:
บริษัท ฯ ใช้วิธี คำนวณ สินค้า แบบ FIFO ในปี 2546 ถึงปี2549  ในปี 2550 บริษัท ฯ มีนโยบาย เปลี่ยวิธีคำนวนเป็น

Average ต้องคำนวน ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบ เป็นเวลา 2 ปี ใช่หรือไม่(สำหรับยอดยกมา)ยอดยกมา ในปี 2550 จะเป็นยอดยกมาโดยวิธี FIFO ได้หรือไม่ ต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรบ้าง ด้านสรรพากรต้องชี้แจงอะไรบ้าง

007:
ผมคิดว่าคงต้องแจ้งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครับถ้าได้รับอนุมัติ ในปีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องเปิดเผยข้อมูลถึงผลกระทบต่อกำไรขาดทุนในกรณีที่ใช้วิธีเดิมและวิธีใหม่ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม