www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าเราไปเช่าอาคารทำสำนักงาน สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

(1/1)

คนเช่าตึก:
ถ้าเราไปเช่าช่วงของตึกทำบริษัท ฯโดยเสียค่าเซ้ง 3 ปีต่อครั้ง แต่ทางบริษัทที่ให้เช่าตึกไม่ออกใบเสร็จให้ ออกให้แต่ใบรับเงิน จะทำยังไงได้บ้างเพราะต้องเอามาหักค่าใช้จ่าย แล้วบริษัทฯที่เป็นเจ้าของอาคารผิดหรือไม่ ถ้าไม่ออกใบเสร็จ ที่มีเลขที่เสียภาษีอากรให้ถูกต้อง ทางเราที่จ่ายเงินค่าเช่าจะทำยังไงได้บ้าง เป็นไปได้ไหมที่เขาหลบภาษี

a-man:
มีแนวโน้มว่าจะเลี่ยงภาษีนะจ๊ะ  คงต้องมาพิจารณาดังนี้

1.  สัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่า ( เจ้าของกรรมสิทธิ์ )  กับผู้เช่า ( บริษัทที่มาให้เราเช่าอีกที )  เพราะส่วนมากมักจะไม่ยินยอมให้มีการเช่าช่วง  ยกเว้นจะมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  หากด้านแรกไม่ผ่าน  ก็ไม่ต้องไปดูด้านที่สองแล้วจ๊ะ  เพราะต่อให้เราทำสัญญากับผู้เช่า ( บริษัทที่มาให้เราเช่าอีกที )  ก็ไม่มีสิทธิ์ทำได้  2.  เจ้าของอาคาร ( เจ้าของกรรมสิทธิ์ ) ถ้ามีการยื่นเสียภาษีครบถ้วนก็ไม่น่าจะผิดอะไรจ๊า3.  ในกรณีที่มีการจ่าย  แต่ทางผู้ให้เช่าไม่ยอมออกหลักฐานให้  ก็ไม่ยากจ๊ะ  แต่โหดร้ายมากเลยถ้าจะทำ3.1  จ่ายเป็นเช็ค  ขีดคร่อม /  โอนเข้าบัญชี ( ห้ามจ่ายเงินสด )

3.2  ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ตลอดไป  โดยเรานำยื่นแล้วเก็บหลักฐานเอาไว้เท่านี้ก็มีหลักฐานมาลงแล้วจ๊ะ

คนเช่าตึก:
จากคำตอบ ข้อ 3 จะต้องทำยังไงที่ เพราะทุกวันนี้เขาไม่ยอมออกใบเสร็จให้ และเท่าที่ทราบทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ยินยอม ให้เช่าต่อ

คนเช่าตึก:
ช่วยตอบหน่อยซิอยากทราบ

xxx:
1. เวลาจ่ายค่าเช่าให้จ่ายเป็นเช็ค ขีดคร่อม / โอนเข้าบัญชี ( ห้ามจ่ายเงินสด )

2. ให้ทางบริษัทออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ตลอดไป โดยบริษัทฯ นำยื่นแบบ ภงด.53  แล้วเก็บหลักฐานเอาไว้  มีผลให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการถูกต้องเพราะเมื่อมีการจ่ายก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมนำส่ง  เพียงแต่บริษัทออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับทางผู้ให้เช่าครับปฏิบัติตามนี้ก็จะมีหลักฐานมาประกอบการลงบัญชีครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม