www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเคลียร์ทดรองจ่ายและมีการหักณที่จ่าย

(1/1)

***:
เบิกเงินทดรองไปเดือนก.ค.เอกสารเกิดขึ้นในเดือนก.ค.แต่มาเคลียร์เอกสารเดือนส.ค. เมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่ามีค่าบริการที่ต้องหัก3%แต่ไม่ได้หักไว้

1.ต้องออกหักณที่จ่ายวันที่ปัจจุบัน หรือ

2.วันที่ตามเอกสารการรับเงิน ก.ค.  

007:
วันทึ่เมื่อตามเอกสารที่เราจ่ายเงินครับ

หนู:
เคยไปสัมนาเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้ววิทยากรบอกว่า การเบิกเงินทดรองจ่าย ผู้ที่เบิกไปเป็นผู้จ่าย ไม่มีหน้าที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย จึงไม่ต้องหัก ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่อย่างไร

town:
ถ้าเป็นการใช้บริการในนามนิติบุคคล  ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  เพียงแต่หากบริการนั้น  ไม่ถึง 1,000 บาทก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ( ต้องไม่ใช่บริการต่อเนื่องนะตรับ  เพราะแม้การจ่ายแต่ละครั้งไม่ถึง 1 พันแต่หากเป็นบริการต่อเนื่องก็ต้องหักครับ )

101:
สงสัยจะไปสัมมนาที่เดียวกับคุณหนูแน่ ๆ เลย (ของธรรมนิติ) วิทยากรบอกว่าไม่ต้องหัก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม