www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายของให้บริษัทที่ได้รับ BOI ต้องเปิดใบกำกับภาษีหรือป่าว

(1/1)

ti:
ช่วยหน่อยค่ะพอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง BOI ถ้าเราขายของให้ บริษัทที่ได้รับ BOI ต้องขายแบบมี VAT หรือไม่มี

007:
ต้องมี vat ครับ

town:
ในเรื่องของ BOI  นั้น  ส่วนใหญ่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม BOI  นั้น  มักจะได้สิทธิ

1.  ยกเว้นเงินได้นิติบุคคลเฉพาะส่วนที่ได้การส่งเสริมการลงทุน  ภายในระยะเวลา ... ปี

2.  ภาษีซื้อ และอากรขาเข้า  จากการนำเข้าเครื่องจักร หรือวัตถุดิบบางประเภท  ภายในระยะเวลา ... ปีดังนั้นการที่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม BOI  จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ  ก็ไม่เกี่ยวกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการครับ  เมื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ต้องเรียกเก็บ vat  ขายด้วยครับunknow_R:
ขายของให้บริษัท ที่ได้รับ BOI ต้องขายแบบมี VAT หรือไม่นั้น..

การขายสินค้าให้กับกิจการที่ได้รับ BOI นั้น ต้องดูว่า กิจการนั้น ตั้งอยู่ในเขตปลอดภาษี หรือปลอดอากรหรือไม่ เช่น กิจการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จะได้รับการยกเว้นไม่เก็บภาษี หรืออากรแต่อย่างใด

แต่หากกิจการนั้นได้รับการส่งเสริมจาก BOI แต่มิได้ตั้งอยู่ในเขต Free Zone หรือเขตปลอดอากรก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นเดียวกับกิจการทั่วไป

ดังนั้น คุณ ti ต้องไปดูว่า บริษัทฯ ที่คุณ ti ขายของให้นั้น ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร หรือเขตปลอดภาษีหรือป่าว..? จึงจะยกเว้นไม่ต้องออก VAT ให้กับกิจการนั้นๆ ได้ตามประมวลรัษฎากร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม