www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร

(1/1)

อารดา:
เช่นความเป็นมาในอดีตและปัจจุบัน

007:
ถ้าทำซื้อขายกันเองในประเทศ และใช้เงินสกุลเดียวกัน ก็คงไม่ต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนหรอกครับ แต่ถ้าซื้อขายกันข้ามประเทศ และรับจ่ายเงินเงินคนละสกุลกัน ซึ่งค่าของเงินแต่ละสกุลก็ไม่เท่ากัน จึงต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าของเงินแต่ละสกุลไว้ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม