www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบการลงบัญชี ปิดงวดบัญชี ต้นทุนขาย แบบ Preodic หน่อยค่ะ

(1/2) > >>

นักบัญชีผู้สับสน:
อยากทราบการลงบัญชี ปิดงวดบัญชี ต้นทุนขาย แบบ Preodic หน่อยค่ะ

xxx:
การลงบันทึกบัญชีสินค้าแบ่งได้ 2 ระบบ คือ

1. ระบบการลงบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

2. ระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)

 

1. ระบบการลงบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

เป็นการบันทึกการรับจ่ายสินค้าอย่างต่อเนื่องและบันทึกบัญชีต้นทุนขายทุกครั้งที่เกิดรายการขาย ในสต๊อกการ์ดจะแสดง ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าที่ซื้อขาย ตลอดจนยอดคงเหลือ ฉะนั้นถ้าต้องการทราบสินค้าคงเหลือในวันใดวันหนึ่ง คงเหลือเท่าไรก็สามารถคำนวณได้โดยรวมยอดคงเหลือครั้งหลังสุด ของสต๊อกการ์ดทุกสินค้าเข้าด้วยกัน แต่มีข้อเสีย คือ การบันทึกรายการอย่างนี้เป็นการเพิ่มภาระในการลงบัญชีอย่างมาก จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าราคาค่อนข้างสูง ( โปรแกรม express จะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ)

การบันทึกบัญชีแบบ  Perpetual

การบันทึกซื้อเชื่อ

Dr. สินค้า   XXX.-

ภาษีซื้อ   XXX.-

Cr. เจ้าหนี้การค้า   XXX.-

   

การบันทึกขายเชื่อ

Dr. ลูกหนี้   XXX.-

     ต้นทุนขาย  XXX.-

 Cr. ขายสินค้า   XXX.-  

ภาษีขาย  XXX.-

สินค้า   XXX.-

   

2. ระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)

เป็นการบันทึกรายการซื้อขายแต่ละครั้ง จะไม่มีการลงรายการสินค้า และไม่มีการบันทึกบัญชี ฉะนั้นระบบการลงบัญชีแบบ Periodic ยอดคงเหลือยกมาในบัญชีสินค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะสิ้นงวดบัญชี เพราะเมื่อมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมในระหว่างงวดจะลงรายการไว้ในบัญชีซื้อ และเมื่อขายสินค้าจะลงบัญชีขายเพียงคู่เดียวเท่านั้น ดังนั้นกิจการจึงจำเป็นต้องทำการตรวจนับสินค้าในวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อนำไปจัดทำงบต้นทุนขายการบันทึกบัญชีแบบ   Periodic

การบันทึกซื้อเชื่อ

Dr. ซื้อสินค้า   XXX.-

     ภาษีซื้อ   XXX.-

Cr. เจ้าหนี้การค้า   XXX.-

   

การบันทึกขายเชื่อ

Dr. ลูกหนี้   XXX.-

Cr. ขายสินค้า    XXX.-  

ภาษีขาย    XXX.-   

งบต้นทุนขาย คำนวณได้จาก

สินค้าต้นงวด    XXX.-

บวก : ซื้อสุทธิ  XXX.-

สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย   XXX.-

หัก : สินค้าปลายงวด  XXX.-

ต้นทุนขาย   XXX.-การปิดบัญชีในระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)- บันทึกยอดสินค้าคงเหลือสิ้นปี

Dr. ต้นทุนขาย  (ค่าใช้จ่าย)  XXX.-

Cr. สินค้าต้นงวด   (สินทรัพย์)     XXX.-

 

Dr. สินค้าคงเหลือปลายงวด      (สินทรัพย์) XXX.-

Cr. ต้นทุนขาย   (ค่าใช้จ่าย)   XXX.-

นักบัญชีผู้สับสน:
ขอบคุณนะคะ (คุณ xxx (125.25.192.*)ที่ช่วยตอบมีประโยชน์มากค่ะ

ชัย:
ให้ลายละเอียดกว่านี้ครับ

mam:
ถ้าปิดบัญชีต้นทุนขายแบบ Pepetual ต้องปิดยังไงค

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม