www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ได้รับเงินค่าชดเชยของเสียหายบางส่วน

(1/1)

หมูน้อย:
กรณีที่บริษัทได้จ้างบริษัทขนส่งสินค้าส่งของให้แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ของนั้นเสียหาย โดยทางบริษัทขนส่งรับผิดชอบค่าของเสียหายให้ เพียง 30% จากมูลค่าของเสียหาย

1. บริษัทต้องเสียภาษี 7 % หรือไม่

2. ถ้าไม่เป็น ภาษี 7% จะถือเป็น 0% หรือ ยกเว้นค่ะ

3. ต้องนำส่ง ภพ 30 หรือไม่ค่ะ

หมายเหตุ บริษัทได้รับชดเชย 30% แต่ของนั้นก็ยังเป็นของบริษัทอยู่ค่ะ

007:
มูลค่าของต้นทุนที่เหรืออยู่ของทรัพย์สินนั้นถือเป็นผลเสียหายจากการประกอบกิจการ มีสิทธิ์ตัดเป็นรายจ่ายได้ทั้งจำนวน แต่จะต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินนั้นได้สูญหายจริง เช่นหลักฐานการแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือหน่วยราชการ

ปัญหาของทรัพย์สินของกิจการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหากมีหลักฐานดังกล่าวติดสำเนาใบแจ้งความเป็นหลักฐานก็สามารถตัดมูลค่าของทรัพย์สินที่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นรายจ่ายได้ทั้งจำนวนกรณีดังกล่าวถือเป็นผลเสียหายอันอาจได้รับกลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใด ๆ ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายและกำลังรอการชดใช้จากบริษัทประกันภัยแต่ได้สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไปก่อน เช่นนี้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะตัดผลเสียหายดังกล่าวเป็นรายจ่ายทันทีไม่ได้ จะต้องรอจนกว่าจะได้รับค่าสินไหมที่ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยเสียก่อน ถ้าผลเสียหายมากกว่าค่าชดใช้ผลต่างถือเป็นผลเสียหายที่มีสิทธิ์หักเป็นรายจ่ายได้ แต่ถ้าค่าชดใช้สูงกว่าความเสียหาย ผลต่างถือเป็นรายได้ จึงต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยถ้าปฏิบัติตามข้างต้นแล้วไม่ถือว่าเป็นการขาย และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม