www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นดีไหม

(1/1)

ติ๊ก:
 บริษัทตั้ง เป็น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปี 49 และ นำทำจ่าย ระบุ วันที่ ออกหนังสือรับรองหักณที่จ่าย ปี 49 เช่น วันที่ออกหนังสือรับรอง 11 พย2549 และ จ่ายค่าเบี้ยปรับ+นำมายื่นภาษีวันที่   30 เมย 50        ผู้รับ ในฐานะ บุคคลธรรมดาจะถือเป็นรายได้ในปี 50 หรือ ปี49 คะ    เรา ควรจะยึดตามหนังสือรับรองที่บริษัท ออกมาให้  ถ้ายอดเงินที่ได้รับ ประมาณ  52,000 บาท แล้ว เราควรจะยื่น ภาษี เป็นปี 50ดีหรือไม่คะ เพราะปี 49 ก็ผ่านมาแล้ว

xxx:
บุคคลธรรมดาเสียภาษีตามเกณฑ์เงินสด  จึงต้องดูว่า  ได้รับเงินปีใด  ก็ต้องถือเป็นเงินได้ปีนั้น  หากพิสูจน์ไม่ได้ว่ารับเงินในปี 50  ในกรณีนี้ก็จะยึดตามหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย  จึงเท่ากับว่าคุณยื่นรายได้ปี 49  ไม่ครบถ้วนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม