www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีขาย

(1/1)

จันทร์เพ็ญ:
กรณี รางวัลชิงโชค หรือ การแจกของ  นั้น เสียภาษี ขายอย่างไร แล้ว เราต้องเรียกเก้บ จากผู้รับรางวัลด้วยหรือคะ ถ้า ผู้รับ/ลูกค้า ไม่ยอม บริษัท จะทำอย่างไรคะช่วยอธิบายด้วยนะคะ

xxx:
1.  ต้องเรียกเก็บภาษีขายจากผู้รับรางวัลด้วยครับ  เพราะการจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่ามีค่าคอบแทนหรือไม่  ก็ถือว่าขายในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม   ตามมาตรา 77/1  จึงต้องนำส่งภาษีขายด้วยครับ  โดยฐานภาษีไม่ควรต่ำกว่าราคาทุนที่ซื้อมาครับ

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata77_12.  หากผู้รับไม่ยอมเสียภาษีขาย  แล้วทางกิจการจะเป็นผู้ออกภาษีแทนให้  ก็จะบันทึกโดย

Dr.  รายจ่ายต้องห้าม ( ภาษีขายที่ออกแทน )

Cr.  เงินสด3.  ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 118/2545  เรื่อง      การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

http://www.rd.go.th/publish/11161.0.html

 นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม