www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จากคำถามที่ 10905

(1/1)

เรียม:
กิจการที่รับ เจาะ,ขุด พื้นซีเมนต์ตามไซด์งาน เราจะวางบิลแล้วอีก 30-45 วันเราจึงจะได้รับเงิน อยากทราบว่าเราจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อวางบิล หรือเมื่อ ออกเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และควรลงบัญชีอย่างไร ขอบคุณค่ะ

007:
การรับรู้รายได้ควรรับรู้ให้สัมพันธ์กับต้นทุนที่เกิด ถ้าเราได้ให้บริการเสร็จสิ้นแล้วจึงสมควรรับรู้รายได้ทั้งหมดทันที บันทึกโดย

เมื่อได้ให้บริการเสร็จ

dr.รายได้ค้างรับ

cr. รายได้ค่าบริการ

cr. ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดเมื่อวางบิล

dr.ลูกหนี้การค้า

cr. รายได้ค่าบริการเมื่อรับเงิน

dr.เงินสด

dr. ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

cr. ลูกหนี้การค้าdr.ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด

cr. ภาษีขาย

007:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=10905

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม