www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจ่ายค่านายหน้าลูกจ้าง + ชาวต่างชาติ

(1/1)

วิภาวรรณ:
1. จ่ายค่านายหน้า จะหักกี่ % และยื่นแบบไหน

1.1 จ่ายให้พนักงานของบริษัท (จ่ายพร้อมเงินเดือน)

1.2 จ่ายให้พนักงานของบริษัท (ไม่จ่ายพร้อมกับเงินเดือน)

1.3 จ่ายให้กับบุคคลภายนอกบริษัท

1.4 จ่ายให้กับชาวต่างชาติ ที่ทำงานในประเทศไทย

1.5 จ่ายให้กับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย

2. ในการจ่ายต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (ผู้ที่จะรับเงิน)

007:
จ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้าครับ ถ้าการจ่ายในปีนั้นๆสะสมรวมแล้วยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับถ้าจ่ายให้กับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย หัก 15% ครับการจ่ายต้องมีรายงานการคำนวณค่านายหน้า สำเนาบัตรประชาชน และใบสำคัญจ่ายครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม