www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยืมเงินบุคคลอื่นจะบันทึกรายการอย่างไร

(1/1)

แอน:
อยากรบกวนถามว่าในกรณีที่กิจการยืมเงินจากบุคคลอื่น แต่ไม่มีดอกเบี้ย จะบันทึกรายการอย่างไร

เดบิต อะไร

เครดิตอะไร

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

nana:
dr. เงินสด /เงินฝากธนาคาร

cr. เจ้าหนี้อื่น

กรณียืมไม่นานนะคะ อย่างนี้น่าจะดีกว่า

007:
cr. เงินกู้ยืมระยะสั้น/ยาวจาก......

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม