www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค้าจ้าง

(1/1)

จีจี้:
กรณี บริษัท จ่ายค่าจ้าง /ค่าตอบแทน  เช่น จ้างมาร้านอาหารมาจัดงานเลี้ยง    เช่าเต๊นท์  ถ้า ผู้รับ ไม่มีเอกสารอะไรบออกให้เนื่องจากเป้น บุคคลธรรมดา  บริษัท ใช้

ใบสำคัญรับ+สำเนาบัตรประชาชน  เซ็นรับรองสำเนา ใช้ได้หรือเปล่าคะ  แล้ว หากต้งอหักณที่จ่าย แต่ ผู้รับ ไม่ยอมให้หัก หรือไม่เข้าใจ เล้ว บริษัท จ่ายราคาเต็ม จะเป้นค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่า

007:
ใช้ใบสำคัญรับ+สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนา เป็นหลักฐานได้ครับ ถ้าผู้รับไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย (เค้าต้องการรับเงินเต็มจำนวน) เราก็ต้องนำส่งแทนเค้าครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม