www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

* * * สปส. เตือนนายจ้างกรณีย้ายที่ทำการใหม่...ไม่แจ้งอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ * * *

(1/1)

007:
สปส. เตือนนายจ้างกรณีย้ายที่ทำการใหม่...ไม่แจ้งอาจโดนทั้งจำทั้งปรับเลขที่ :

วันที่ประกาศ : 17/8/2550สปส. เตือนนายจ้างกรณีย้ายที่ทำการใหม่...ไม่แจ้งอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ

 

 สำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือนนายจ้างกรณีย้ายที่ทำการของสถานประกอบการใหม่     ควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากไม่แจ้งตามกำหนดเวลา อาจมีผลให้นายจ้างมีความผิดได้

  นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีสถานประกอบการ      จำนวนไม่น้อยที่ละเลยไม่แจ้งการย้ายที่ทำการของสถานประกอบการใหม่ ต่อสำนักงานประกันสังคม              เขตพื้นที่/จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อหรือจัดส่งเอกสาร เช่น บัตรรับรองสิทธิ      การรักษาพยาบาลและเอกสารอื่นๆให้แก่ผู้ประกันตนได้ ซึ่งขณะนี้มีเอกสารที่ส่งคืนกลับมายัง                สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด เป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาปัญหากรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับเอกสาร      บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและเอกสารอื่นๆ ล่าช้า จึงขอความร่วมมือนายจ้างให้รีบส่งแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส.6-15) ไปยังสำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการได้ขึ้นทะเบียน  ไว้โดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งเอกสารบัตรรับรองสิทธิและเอกสารอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง  

 เลขาธิการฯ กล่าวย้ำว่า ตามกฎหมายประกันสังคมกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการ ต่อสำนักงานประกันสังคมที่นายจ้างได้ขึ้นทะเบียนไว้                  อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากเกินกำหนดเวลาถือว่านายจ้างมีความผิดต้องระวางโทษจำคุก      ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์                  สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506                   ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ                                

                  ศูนย์สารนิเทศ สายด่วน 1506/http://www.sso.go.th

town:
ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม