www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าจ้างทำของและค่าบริการ

(1/1)

101:
การระบุในประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าเป็นค่าจ้างทำของหรือค่าบริการ ทั้ง 2 ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ (ตามที่เข้าใจทั้ง 2 ประเภทนี้คล้ายกัน หักอัตราเดียวกัน ไม่น่าจะต่างกันเท่าไร) แต่สงสัยค่ะ

a:
ค่าจ้างทำของคือการที่เราไปจ้างให้เขาทำของขึ้นมาตามแบบที่เราต้องการ

ส่วนการให้บริการจะเน้นที่การให้บริการเป็นหลัก   เช่นการให้บริการซ่อมเครื่องจักร เป็นต้น

ไข่หวาน:
การจ้างทำของ ขอยกตัวอย่าง คือ

บริษัท ก มีแบบแล้วจ้าง บริษัท ข ทำแต่ทางบริษัท ข ไม่ใช่ผู้ผลิต  แต่ไปจ่างบริษัท ค ที่เป็นผู้ผลิตทำ การหักภาษี  ใครสามารถหักใครยังไงบ้างค่ะ

ใครทราบตอบด้วยนะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม