www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การชำระบัญชี

(1/1)

เด็กใหม่:
ในการจดทะเบียนชำระบัญชี เราจะต้องตรวจดูงบการเงินเบื้องต้นของบริษัทว่าจะสามารถชำระบัญชีได้ไหม๊ เราต้องดูยังไงบ้างค่ะ

007:
การชำระบัญชีคือการนำสินทรัพย์ออกขายทอดตลาดและทวงเงินจากลูกหนี้ทั้งหมด เพื่อนำมาชำระหนี้ แล้วเงินเหลือเท่าไหร่ให้นำมาจ่ายคืนผู้ถือหุ้น  ถ้าทำได้อย่างนี้ ก็ชำระบัญชีได้ครับ

pp:
ควรให้มืออาชีพทำจะดีกว่า เพราะมีหลายขั้นตอนและยังต้องรับรองงบการเงินด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม