www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เลขผู้เสียภาษี

(1/1)

บุ๋มบุ๋ม:
ถ้าบริษัท จ่าย เงินค่าซื้อของ หรือค่าบริการต่างๆ  หากต้องการเช็คว่า เลขผู้เสียภาษีที่ให้มา เป็น ของใคร จะมีวิธีเช็คได้หรือเปล่า เพราะไม่แน่ใจ ส่วนใหญ่ พิพม์ออกมาจากคอมพิวเตอร์   ถ้า เช็ค จด VAT เช็คจาก เวบ สรรพากรได้ แต่สำหรับที่ไม่ได้จด VAT จะเช็คอย่างไร บางครั้ง ส่ง ตัวแทนมาเก้บเงิน ไม่รู้ว่า  หรือว่า บริษัท ก็หัก ตามเลขผู้เสียภาษีที่เค้าให้มา โดย ชื่อผู้ถูกหัก ไม่ใช่/ไม่ตรง จะเป็น อะไรหรือเปล่า คะ

007:
ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ว่าเป็นเลขที่มีอยู่จริง และเป็นเลขที่ถูกต้อง หน่วยงาน ที่ต้องการตรวจสอบ ความมีอยู่จริง ของเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกัน การปลอมเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ในการประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการต่างๆ           Checking for validation and existence of Tax Identification Number (TIN) and Personal Identification Number (PIN) to prevent forging.http://www.rd.go.th/webservice/new/tin.htmlวรเทพ ทองประดับ:
อยากทราบเลขผู้เสียภาษีอากรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม